Overordnet HMS mål for Levanger kommune:

Emne Progress:
  • Arbeidsmiljøet i vår kommune gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon for alle arbeidstakere
  • Samhandlingsmønsteret blant våre medarbeidere preges av våre grunnverdier: Lojalitet, ærlighet og respekt.
  • HMS-arbeidet støtter opp om vår kommunes ledelsesfilosofi gjennom:
  • å verdsette alle ansatte som kompetente mennesker med mulighet for utvikling
  • å vektlegge at alle medarbeidere har et ansvar for å utvikle sin kompetanse og kvaliteten på de tjenester som ytes.
  • helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på lik linje med tjenesteproduksjonen.