Covid-19 testing (revidert utgave 09/11-20)

Testing Covid-19 av arbeidstakere fra Sveits og EØS området som ikke er omfattet av unntaket i §6a og b i Covid-19-forskriften


Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften åpner for at som er bosatt i EØS eller Sveits og som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden § 6.c dersom de


a. har testet negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge
b. testes hver tredje dag i 10 døgn etter ankomst til Norge
c. har opphold på enerom i de ti første døgnene i Norge
d. ikke i løpet av de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå. (områder iht. vedlegg B i forskriften)


Det er arbeids-/oppdragsgiver som er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen. Arbeids- eller oppdragsgiveren velger om slik løsning skal tilbys personer som skal utføre arbeid eller oppdrag for dem.

Slik testing er ikke definert som helsehjelp og alle kostnader med testing, analyse av test og administrative kostnader knyttet til testingen må dekkes av arbeids-/oppdragsgiver. Flere kommuner blant annet Levanger kommune vil ikke utføre denne type testing, da det ikke er definert som helsehjelp.


I vårt distrikt kan ANT HMS & bedriftshelse kontaktes på telefon: 92 01 71 39/92 40 14 24 eller per e-post: [email protected] – for å avtale testing. Pris per test er på 1200 NOK og belastes i sin helhet arbeidsgiver.

Dersom arbeidstakere fra Sveits og EØS området ikke testes skal gjeldende regler for karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet følges.
Følgende krav stilles for testing i regi av ANT HMS og Bedriftshelse AS:

  1. Mange arbeidere fra Sveits og EØS området vil ha store problemer med å ta imot informasjon på engelsk eller norsk. Arbeids-/oppdragsgiver er ansvarlig for å informere den ansatte om gjeldende lov, forskrift og anbefalinger som gjelder smittevern i Norge. Det samme gjelder informasjon om teststed og tidspunkt for testing. Dersom det er nødvendig for å sikre god informasjon må arbeidsgiver bruke tolk. Kostnader knyttet til tolketjenester bæres av arbeids-/oppdragsgiver.
  2. Arbeids-/oppdragsgiver er ansvarlig for å drive sin virksomhet på en smittevernsfaglig forsvarlig måte. Dette innebærer informasjon og oppfølging av arbeidstakere som fritas for karanteneplikten. Dersom det er nødvendig for å sikre god informasjon må arbeidsgiver bruke tolk. Kostnader knyttet til tolketjenester bæres av arbeids-/oppdragsgiver.
  3. Kommunen setter som krav at arbeids-/oppdragsgiver følger de anbefalinger som følger av «Smittevernveileder for arbeid i karantenetid for arbeidere fra Sveits og EØS-området under covid-19-utbruddet 2020» utarbeidet av Norsk Industri. https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/korona/2020-06-25-smittevernveileder-med-endringer-i-forskrift.pdf
  4. For å sikre informasjonsflyt rundt svar på prøver, og legge til rette for god og effektiv smittesporing, stilles det som krav at personen det tas prøve av samtykker til at prøvesvar kan gis til nærmeste leder. Det stilles også krav om at nærmeste leder skal bistå kommunen ved smittesporing dersom positivt prøvesvar. Kostnader arbeids-/oppdragsgiver har i forbindelse med smittesporing dekkes av bedriften.
  5. Det stilles krav om at personen som skal testes har d-nummer, og at alle felt i kontaktinformasjon, samtykke og egenerklæring vedlagt skjema (skjema kommer) er utfylt. Skjemaet skal medbringes til testlokalet eller sendes til [email protected].
  6. Betaling for testing og analyse av test gjøres i forbindelse med testing.

Bildet ovenfor er tatt av enriquelopezgarre fra Pixabay