Verneombud og tillitsvalgt – hva er deres rolle?

Alle har en viktig rolle når det gjelder HMS-arbeid i virksomheten. Alle er ansvarlige for at arbeidsmiljøet er forsvarlig. Noen roller har utvidet ansvar og oppgaver knyttet til HMS, i dette innlegget legger vi fokus på verneombud og tillitsvalgte.

Først og fremst er det viktig å vite at leder (arbeidsgiver) har det overordnede ansvaret for arbeidsmiljø og HMS i virksomheten. Leder kan derimot ikke ha alt ansvaret alene, og trenger bistand fra sine ansatte for å sørge for at arbeidsmiljøet er forsvarlig.

Verneombudets rolle
Hvem skal ha verneombud?
Som hovedregel skal alle virksomheter ha ett eller flere verneombud. Dersom virksomheten har færre enn 10 ansatte kan derimot ansatte og leder skrive under på en avtale om at bedriften ikke har verneombud. Et verneombud velges vanligvis for to år, og skal ha opplæring for å kunne utføre vernearbeidet. Det anbefales at valgt verneombud har arbeidet i bedriften en periode i forkant slik at han/hun har innsikt i bedriftens arbeidsforhold. Bedrifter med skift, flere verneområder, eller mange ansatte anbefales å ha flere verneombud. Verneområdet skal ikke være større enn at verneombudet har full oversikt og kan utføre oppgavene på en forsvarlig måte. Dersom virksomheten har flere verneombud skal det velges minst ett hovedverneombud for å samordne virksomheten.

Verneombudet har en «påse» rolle.
Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet (AML §6-2.). Arbeidet i virksomheten skal sørges utført på en måte som tar vare på arbeidstakers helse, sikkerhet og velferd. Eksempelvis skal verneombudet påse at maskiner, arbeidsprosesser og kjemikalier ikke utsetter arbeidstakerne for fare. I tillegg skal verneombudet påse at arbeidstakere får nødvendig opplæring, at utstyr er tilgjengelig og i orden, og at meldinger om arbeidsulykker blir sendt, m.m.
Verneombudet har rett til å stanse farlig arbeid, dette innebærer retten til å stanse arbeid hvor det foreligger fare for arbeidstakers liv og helse (AML §6-3.). Verneombudet løfter saker til ledelsen, og trekker seg deretter ut. Dette til forskjell fra tillitsvalgte.

Hvordan benytte seg av verneombudet?
Verneombudet kan benyttes i alle saker som angår helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Dersom du ikke ønsker å gå til leder kan verneombudet løfte saken for deg.

Se gjerne arbeidsmiljøloven §6. Verneombud

Tillitsvalgtes rolle
Tillitsvalgte skal ivareta arbeidstakers rettigheter. Ordningen med tillitsvalgt er ikke direkte regulert i loven, men ivaretas av tariffavtale eller hovedavtale. Det forutsettes flere steder i arbeidsmiljøloven er representert gjennom tillitsvalgte i saker som gjelder arbeidsvilkår. Tillitsvalgte er arbeidstakers talsperson, og kan velges av ansatte for å være deres representant ovenfor ledelsen. Tillitsvalgte kan bistå sine medlemmer i enkeltsaker, dersom arbeidstakeren ønsker det kan tillitsvalgte være med i møter eller saker, eksempelvis konflikter eller lønnsforhandlinger. Til forskjell løfter verneombudet saker til ledelse og trekker seg ut.

Hvordan benytte seg av tillitsvalgte?
Tillitsvalgte kan bistå deg som arbeidstaker i spørsmål som angår lønn og arbeidsvilkår. Det anbefales også at tillitsvalgte engasjeres i saker som angår arbeidsmiljøet, eksempelvis omstillinger, arbeidstider, oppsigelser, virksomhetsoverdragelser og generelt i utviklingen av det systematiske HMS-arbeidet.

For videre informasjon anbefales www.arbeidstilsynet.no samt www.lovata.no

Kilder:
https://compendia24.no/nar-ma-virksomheten-ha-verneombud/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_7#%C2%A76-1
https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/tillitsvalgte/